Produkty

Dr. Santé dezinfekčný gél na ruky Aloe Vera 50ml

Dr. Santé dezinfekčný gél na ruky Aloe Vera 50ml

Dr. Santé dezinfekčný gél na ruky Aloe Vera 50ml

Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe

Dezinfekčný gél na ruky Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe s výťažkom z aloe vera, jasnožltej farby je ideálnym spoločníkom pre osobnú hygienu rúk. Má obmedzený virucidný účinok, a preto spoľahlivo bojuje proti vírusom, ako sú koróna, rota a chrípka. Účinne ničí baktérie a kvasinky. Dezinfekčný prostriedok na ruky Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe používajte po kontakte s chorými ľuďmi, pred prípravou alebo jedením jedla, po kašľaní, kýchaní, po pobyte v preplnených miestach, pred dotykom tváre, po použití toalety, po vybratí odpadu, po dotyku kľučiek dverí.
Aplikácia: Do rúk rovnomerne votrite 3 ml Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe po dobu 1 minúty. Zaistite úplné zmáčanie.
Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnuť čistou vodou. Pri vdýchnutí vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití v prípade ťažkostí zabezpečiť lekársku pomoc.
Zloženie: 100 g roztoku obsahuje: 70 g etanolu
Registračné číslo: bio/1666/D/20/CCHLP
Biocídne produkty používajte bezpečne. Pred použitím vždy pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.
Životnosť: Pri dodržaní skladovacích podmienok pozri obal.
Skladovanie: Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným žiarením. Uchovávajte v pôvodnom obale pri izbovej teplote.
Nebezpečenstvo:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
Obsahuje: Limonene, Citronellol, Hydroxycitronellal, Citral
Zneškodňovanie: Prípravok a obal zneškodňujte v súlade s ustanovením zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu!
Dátum výroby a dátum spotreby uvedený na obale.
Distribútor
Elfa Pharm s. r. o.
Malinovskeho 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Tel.: +421 911 113 121

Karta bezpečnostných údajov

 

x
img

Produkt pridaný do košíka!

Produkt pridaný do wishlistu!